บุคลากรกลุ่มกฎหมายและคดี (3 คน)

 • ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มกฎหมายและคดี

 • นายเกรียงไกร ทิศา
  นิติกร
  ชำนาญการ
 • บุคลากรกลุ่มกลุ่มกฎหมายและคดี
 • นางสาวศุภวรรณ สันป่าแก้ว
  นิติกร
  ชำนาญการ
  นางสาวจุฬาลักษณ์ กุลวงค์
  ลูกจ้างชั่วคราว
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ