ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา) จำแนกตามตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง วิทยฐานะ และเพศ

ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
8
4
12
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
43
9
52
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
51
13
64
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
3
3
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
2
4
6
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
2
7
9
 3. ครู
-
คศ.1
27
90
117
 ชำนาญการ
คศ.2
46
91
137
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
45
246
291
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
1
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
118
428
546
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
15
58
73
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
34
0
34
 6. พนักงานราชการ
-
-
10
7
17
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
79
192
271
รวมทั้งหมด
312
718
1,030