ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


1,027 คน

ครูและบุคลากร

66 คน

ผอ.รร.

9 คน

รอง ผอ.รร.

564 คน

ครู

73 คน

ครูผู้ช่วย

3 คน

บุคลากร 38(2)

34 คน

ลูกจ้างประจำ

17 คน

พนักงานราชการ

194 คน

ลูกจ้าง(งบ สพฐ.)

74 คน

ลูกจ้าง(งบ รร.)

3 คน

ลูกจ้างอื่นๆ


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน
ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
188
517
705
1
2
3
34
0
34
10
7
17
79
192
271
312
718
1,030