ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 95 คน กลุ่มสาระ ภาษาไทย

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
54010001 บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) นางยุพดี คำลือ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010003 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) นางจิรนุช สุรีย์ ครู ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
54010004 บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) นางสาวอัจฉราพร โป่งแยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010004 บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) นางสาวศิริพร เวียงเงิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010005 วัดต้นไคร้ นางกมลวรรณ วงศารัตนโชค ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010005 วัดต้นไคร้ นางจริยา พลังฤทธิชัยกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นางพเยียรัตน์ สืบแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นางสาวสิริลักษณ์ ม้ายอง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นางสาวณิชนันท์ กาทองทุ่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางบุหงา เผ่าฉาน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางภัทรพร โป่งเส็ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางนันทาวดี ถิ่นสุข ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวหยาดฝน ลือโฮ้ง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวชนนิกานต์ สุกใส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวกันยารัตน์ เทพนม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวจันทร์ทิมา มงคลชัย ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010018 บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) นายทศพล เวียงคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางบุญจันทร์ เสาร์แดน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางจุฑามาศ ศรีวิลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวจารุอำภา วงศ์มณี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสุรีรัตน์ ธรรมสรางกูร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวอินทุภา อินดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวเกศศินี ทาระเนตร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นางทรรศนีย์ บุบผามาลา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นางสาวกาญจนา จิตพยัค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010028 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) นางสาววิภาพรรณ ประกอบการ ครู ชำนาญงาน ข้าราชการครู
54010030 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) นางสาวสวนีย์ ศรีธิ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นางสาวเนตรนภา อินยะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010047 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) นางดารุณี ทะฤาษี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010049 บ้านแม่แคม นายภาณุวัฒน์ อ้นจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010052 บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) นางสาวสุภกานต์ เขื่อนเก้า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010054 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) นางอรุณี พันธ์กสิกรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) นางสาวพัชราวดี กาวิชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010057 บ้านกาซ้อง นางสาวอาภัสรา เสนาธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010061 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) นายพนม แจ้งใจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010064 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) นางสาววราภรณ์ ธงชัยเลิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010065 บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) นางทิพวรรณ เกี๋ยงคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นางสาวชนานันท์ เอกภูธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นายอดิพงษ์ กันหมุด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นายเป็ล แหวนทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นางเพ็ญนภา ท้าวพันวงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นางกรรณิการ์ ขยันดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010072 บ้านห้วยอ้อย นางสาวศิริขวัญ ปัดเปา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010074 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) นายสนธยา บังวรรณ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010074 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) นางสาวฉัตรธนา ร้อนเร็ว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นางภัคจิรา ตันมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นางสาววรรณวิภา เอกจิตต์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010083 บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) นางสาววันดี จัดของ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010086 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) นางปราณี อุดคำมี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นางจำรัส จันสอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010092 บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) นางสุดาธินี แนวพิชิต ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางอุไร สารบุรุษ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางวิรวดี คนธรรมเนตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางสาวพัชรกมล ม้าชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางสาววราภรณ์ คำปินตา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) นางรำพึง จันทร์ภิรมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางศิวรี ศิริเลิศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาวจินดา บุญคุ้ม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาวปิยะวรรณ ฝายถิ่น ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010105 บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) นางสาวอารีรัตน์ อุดคำมี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นางธัญธร เกรียงไกรเกียรติ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นายศิริวัฒน์ ขาวฉลาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นางสาวทิฆัมพร ทุ่งสงค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางสุพินธ์ ฟุ่มเฟือย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นายโกวิทย์ ปวงเหมือง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางสาวอัมรา จันฟู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010111 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) นางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นางกฤษฎาภรณ์ แบ่งทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นางสาวนุชนาถ วงศ์ขันแก้ว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสาววลัยลักษณ์ ร่องพืช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางจิตตินันท์ ทิพย์รักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางวรัญญา สะเอียบคง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นางราตรี พังพรพรมราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นางมัลลิกา ปวงประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นางนิภา เครือวัฒนเวช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นางสาวภัทรวดี ชลทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นางสาวนงนุช แก้วทารมณ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นายเกียรติภูมิ ประสุทธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010122 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) นางวาสนา ถุงเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010122 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวพัชรินทร์ ศรีคำภา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางสาวปรารถนา แขนอก ครู ปฏิบัติการ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางกัญญรัตน์ ชาวรัตนพันธุ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางสาวเสาวณีย์ เสาร์แดน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010129 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) นางพาณี อินมงคล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010129 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) นางสาวภัทรวดี คำลือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010129 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) นางสาวพัชริดา เวียงยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010132 บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) นางเสาวภาคย์ จักรหา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010132 บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) นางสาวรัตนภรณ์ แสนใจ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010133 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) นางสาวสุนารี วงศ์ษา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010134 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) นางสาวสรวงสุดา เป็กทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) นางรัตน์ติพร อุดคำมี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) นางสาวมัลลิกา เมืองรัก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010148 บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) นายชวลิต กันธะเดช ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010152 บ้านหนองม่วงไข่ นางวิวาวรรณ พงค์เจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010152 บ้านหนองม่วงไข่ นางสาวชิดกมล อนาเขต ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู