ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 17 คน ตำแหน่ง ช่างไม้ชั้น 4

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
54010010 รัฐราษฎร์บำรุง นายมานพ คนธรรพ์ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายพายัพ จรจันทร์ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายสมาน ฝักบัว ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายชากฤษณ์ ฉัตรเตชะ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010027 บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) นายผจญ วิเชียรกัณทา ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010028 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) นายภัคณวัฒน์ สว่างเมืองวรกุล ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010030 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) นายมนัส คนธรรพ์ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010070 บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) นายวิสุทธิ์ อินขัด ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010074 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) นายอนันต์ ตายัน ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นายยก เป็นดี ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางสุบิน ถิ่นอ่วน ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นายมิตร ทองปลิว ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010130 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) นายกมล กุมภวรรณ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010136 บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) นายสายนต์ ธรรมลังกา ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010137 บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) นายเสริม กันตรี ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010142 บ้านหัวเมือง (แหวนวังประชาบำรุง) นายสมเกียรติ ประเวช ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010148 บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) นายวิลัน จองแค ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ