ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 562 คน ตำแหน่ง ครู

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
54010001 บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) นางยุพดี คำลือ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010003 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) นางจิรนุช สุรีย์ ครู ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
54010003 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) นางสาวสุพรรณี แก้ววิเชียร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010003 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) นางสมหมาย อนุกูล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010003 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) นางสาวกนกวรรณ รู้จักร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010003 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) นายอัจฉริยะ วงศ์ศิริ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010004 บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) นางสาวชญานิศ ละอินทร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010005 วัดต้นไคร้ นางสาวกรองกาญจน์ บรรเลง ครู ปฏิบัติการ ข้าราชการครู
54010005 วัดต้นไคร้ นางสุรีย์พร ธรรมสรางกูร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010005 วัดต้นไคร้ นางอัมพร ไชยเกิด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010005 วัดต้นไคร้ นางนันท์นภัส อนามา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010005 วัดต้นไคร้ นางกมลวรรณ วงศารัตนโชค ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010005 วัดต้นไคร้ นางจริยา พลังฤทธิชัยกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010005 วัดต้นไคร้ นางวันดี คำแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010009 บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) นางอนงวรรณ เชียงวงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010009 บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) นางศรัญญา หงษ์หนึ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010009 บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) นางสาวภาณุมาศ ดาวดึงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010010 รัฐราษฎร์บำรุง นางสุนทราภรณ์ ปัญหา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010010 รัฐราษฎร์บำรุง นางสาวเพ็ญพรรณ เตโช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010010 รัฐราษฎร์บำรุง นางสาวอมรรัตน์ คำพับ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010010 รัฐราษฎร์บำรุง นางสาวพรรลิณี รัตนพันธุ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010011 บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) นายเกษมศักดิ์ เขื่อนเก้า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010011 บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวศิริพรรณ ขันคำนันต๊ะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นางพเยียรัตน์ สืบแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นายเอก ลือโฮ้ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นางสาวปาณิสรา เวียงนาค ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นางสายันต์ หอมขจร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นางสาวมัณฑนา จำปา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นายพฤทธิกร สุรีย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นางสาวสิริลักษณ์ ม้ายอง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นางยมนา จิตรใจ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นางจริยา มะโนรส ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นางธวัลรัตน์ วรภิรักษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นางสาวณิชนันท์ กาทองทุ่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นางธนาภรณ์ ครองสุข ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวกันนิกา ปัญญาดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางปราณีย์ วีระชาติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางปริชาติ ตาคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางภัทรพร โป่งเส็ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางบุษยา สุขวุฒิไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางนพพร แบ่งทิศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางอัมพร คำมีศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางศรีรัตน์ เมฆสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางอรพินทร์ ชุ่มเชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสุมาลี ผสมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางศุจินันท์ เสนาธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางระพีพรรณ วรรณรักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวสุรภัส สวนดอก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสิรินทร์ พรมรังกา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสุทิน ฝักฝ่าย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางบุหงา เผ่าฉาน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสุรีย์ ถิ่นจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางศิริขวัญ เพ็ญจิตต์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางจำเนียร รัตนศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางอุษณีย์ อินทรชิต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางราตรี กรรณิการ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางวริทธิ์นันท์ จันทร์สี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวนัทศิญา พุ่มวัชระ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางปรานอม พันธุ์เลิศเมธี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางศิริลักษณ์ วุฒิสรรพ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวปริญญา สายซอ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสายหยุด เบาใจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางบุษราภรณ์ วิเศษ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางรชาภา อุมารังษี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางบุษกร กันนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางลาวัลย์ ฉลอม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางภัทราวดี จันทรพัชร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางนันทาวดี ถิ่นสุข ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางนพภัสสร ปานหมอก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางดวงตา น้อยทา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวนารีรัตน์ ยะปะนันท์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นายประดิษฐ์ กาทองทุ่ง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวนาถลดา พิกุลทอง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางรัชนก อวรรณา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นายทวีทรัพย์ โท๊ะยะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสุดารัตน์ กรุณา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวหยาดฝน ลือโฮ้ง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวเบญจมาศ ชัยวรรณคุปต์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นายสมพงษ์ ปิติจะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวดาริน เขื่อนเก้า ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาววันวิสา ม่วงทอง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางจิดาภา ปันทะนันท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวอนันตญา คำลือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นายวัชรพันธ์ ตันยงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางชลพิณทุ์ พัฒนสารินทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวกรรณิกา บุญซ้อน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวสุพิชญา หงษ์ทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวกษมาภรณ์ ใจว่อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นายชุติเดช เดชาธนาโยธิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวกชกร ชมภู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวลภัสรดา เป็นใจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสรัลนุช ผลาเมธากูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010018 บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) นางสาวกรรณิการ์ อุปนันชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010019 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) นางอัญชลี ถิ่นสุข ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010019 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) นางดวงคำ สุคันธมาลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางมยุรีย์ อัฐวงศ์ ครู เชี่ยวชาญ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสุภาวดี กาวีวล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางมาลี ธรรมเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางจุฑามาศ ศรีวิลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางทัศนีย์ สินธุวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวมลชยา กาศอินตา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวนฤมล เหล่าเขตกิจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางไพรวัลย์ ชาญชัยวีระพันธุ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางนงนุช อิ่มจิตอนุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางนิพร ฟ้าเลื่อน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางนัทธียา ตันไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาววาสนา เดชธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางศรีสกุล วิหก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางศิริพร สันคม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางไพลิน ดอกเข็ม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวเพ็ญพันธ์ จัตุรภัทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางบุญจันทร์ เสาร์แดน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางประทุม ปัพรังษี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวจารุอำภา วงศ์มณี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางยุพิน อินภิบาล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายกิตติชัย กิตติสมร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวณพิชญ์ กวางวิเศษ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวประภาพร มะละสาร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายวิชัด บางศรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางลำดวน สาสูงเนิน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางรำเพียร ขันแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวกัญฐณา กันทะหงษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายคมกริช ทรวงแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายศุภการณ์ สว่างเมืองวรกุล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสุภมาส ชัยชุมภู ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสุรีรัตน์ ธรรมสรางกูร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายณัฐนนท์ ภู่แดง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางทิพย์สุดา ใจปัญญา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวธัญญภคนันท์ เวียงทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางศศิพิมพ์ ขึมจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวศรัญญา ปัญญาส่อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวจิรารัตน์ ปันแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายณรงค์ ด่านตระกูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางเสาวนา นันทะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวรติรัตน์ บุญดา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวพิมพา วงศ์หาญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวปวีณา สง่าศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวพรรณทิพา เทียมตา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวจิราวรรณ พร้อมญาติ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวอำภา สุทธจ้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวกัลยกร อิ่นคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวณัฐสุดา ฟุ่นเต่ย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายธีรพล ทรัพย์ทวี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010021 บ้านในเวียง นางเกศวรางค์ นุ่มนวล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010021 บ้านในเวียง นายปฏิพัทธ์ ถิ่นถา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010021 บ้านในเวียง นางอรสา จันกัน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นางสาวสาวิตรี บัญญัติโลก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นายสมคิด ฝาเรือนดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นางสุชีลา ชัยพลังฤทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นายธวัชชัย นาห้วย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นางสุธีรัตน์ นนท์ตา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นางทรรศนีย์ บุบผามาลา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นายวีระพงษ์ ม้าเพ็ง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010024 บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) นางปัทมาภรณ์ หงษ์ทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010027 บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) นางวนิดา อ้นจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010027 บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) นางสาคร วุฒิรักรังสรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010028 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) นางสาววิภาพรรณ ประกอบการ ครู ชำนาญงาน ข้าราชการครู
54010028 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) นายอุทัย ใจน้ำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010030 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) นางสาวสวนีย์ ศรีธิ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010030 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) นางจรัสศรี เวียงทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010030 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) นางวรุณพันธ์ ดาวดาษ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010030 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) นางสาวมณฑลี เศรษฐวนิชย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010030 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) นางดลพร แสนมงคล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010030 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) นางธนภรณ์ นันท์ชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010033 วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) นางกุลวิมล อินทนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010033 วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) นางอนุสรา คำพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) นางเยาวเรศ วันอิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) นางพิมพ์ชนก สิงห์ซอม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นางอุบลรัตน์ ใจดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นางทวีรัตน์ แก้ววิเชียร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นางวารีย์ วันไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นายพงษภัทร ตันมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นางสุกันยา พวงลำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นายขจรศักดิ์ ขัติโย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นางสาวเนตรนภา อินยะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นางสาวเกศินี สอนสีดา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นางสาวรุจินันท์ สีสด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010039 บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) นางกรวิกา เขื่อนเก้า ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010041 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) นางพิสมัย แก้วทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010041 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) นางสุจินตนา ปินตากุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) นางปภาดา กรุงศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) นางปราณี งามสวย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) นางสุดสวาท พัฒนสารินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) นางสาวธนัชพร ตันมา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010043 บ้านร่องฟอง นางธนันดา สุริยา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010043 บ้านร่องฟอง นางสาวพรพิมล งานขยัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010043 บ้านร่องฟอง นายธีรพล ดุเหว่า ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010043 บ้านร่องฟอง นางสาวขนิษฐ์ชญาน์ ฤทธิ์กาลศิลา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010043 บ้านร่องฟอง นางสาวเจนจิรา โลกคำลือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010044 บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) นางนิตยา ยุทะแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010044 บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) นางฟองจันทร์ ข้ามหก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010046 บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) นางภัทรฤดี ดาวดึงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010046 บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) นางผ่องศรี ดวงคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010046 บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) นางสาวมลธิรา ปวงจันทร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010046 บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) นางสาวลัดดาวรรณ สมเหมาะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010047 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) นางนงนุช เหมืองทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010047 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) นางดารุณี ทะฤาษี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010047 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) นายธนิต มูลเกษ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010047 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) นางสาวอทิตยา ตันมา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010049 บ้านแม่แคม นายมนต์ชัย หมอนเขื่อน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010049 บ้านแม่แคม นายภาณุวัฒน์ อ้นจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010050 บ้านนาคูหา นายวีรพันธ์ ประมายันต์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010050 บ้านนาคูหา นางสาวบุหงา อุปนันชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010050 บ้านนาคูหา นางภมรวรรณ แจ้งชูศักดิ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010052 บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) นางพรทิพย์ นาแหลม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010052 บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) นางสาวสุภกานต์ เขื่อนเก้า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010053 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) นางวาสนา คำนาค ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010053 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) นางพิชญ์ญา ดีแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010053 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) นางกิตตินันท์ เขื่อนเก้า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010054 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) นางลภัสดา กาญจนงษ์ชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010054 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) นางอรุณี พันธ์กสิกรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010055 บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) นางจิระนันท์ กอปรกุศล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) นางกนกวรรณ อาสุ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) นางธิดารัตน์ โชติกยานนท์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) นางสาวสุจิตรา วรินทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010057 บ้านกาซ้อง นางเยาวเรศ ศรีมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010057 บ้านกาซ้อง นางสาวอาภัสรา เสนาธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010058 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) นางวราพร พงศ์อนันตกูล ครู ชำนาญงาน ข้าราชการครู
54010058 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) นางธัญญลักษณ์ มั่นเหมาะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010059 บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา) นางปราณฤทัย ปรีดี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010060 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) นางบุญปั๋น แสนบ่อ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010060 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) นางบานเทียน ต่างใจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010060 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) นางศิริวรรณ ธนานุศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010060 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) นางดารินทร์ ซื่อตรง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010061 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) นายนิรันดร์ ธิมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010061 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) นายพนม แจ้งใจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010062 ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) นางสิรินธร แสนเสมอ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010062 ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) นางณัฐพัชญ์ ลิมปนารักษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010064 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) นางกุลธิดา อยู่ทิม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010064 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) นายจำรัส จันภิรมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010065 บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) นางทิพวรรณ เกี๋ยงคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010065 บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) นายสามารถ อยู่ทิม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010065 บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) นางสุทธาทิพย์ ขุนพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นางสาวจริยา ศรีอินทร์ ครู ปฏิบัติการ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นางสาวนิลวรรณ นันตาแสง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นางสุดธิรา ขุนคลัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นางสาวนิภาภรณ์ แสนกือ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นางศุภรา บุญชาญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นายวรายุทธ์ ตุ้ยดา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นางประวีณา ฟั่นเฟือย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นางสาววาริณี คำร้อย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นางสาวสุรีย์วัล มะโนโฮ้ง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นางสาวชนานันท์ เอกภูธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นางสาวปรียาพร แซ่ซ้ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นางสาวเจนจิรา น้ำหล่าย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นางเพ็ญนภา ท้าวพันวงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นางปัทมา ต๊ะเรียน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นางกรรณิการ์ ขยันดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นายอดิพงษ์ กันหมุด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นายเป็ล แหวนทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นายสมยศ ปินะสุ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นางสาวปราณี หมื่นประเสริฐ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นางกัลยา โอดเฮิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นายรุธัช แก้วโมลา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นางสาวนาฎชนก ยี่เผติ๊บ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นายธวัชชัย โสภารัตกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010072 บ้านห้วยอ้อย นายยอดยิ่ง ฬาทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010072 บ้านห้วยอ้อย นางสาวชัญญานุช กรุณาหล่าย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010072 บ้านห้วยอ้อย นายภานุพงค์ ดวงจิตต์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010073 บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) นางเด่นนภา แหวนทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010074 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) นายศานิต เภาอ่อน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010074 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) นายสนธยา บังวรรณ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010074 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) นายดุลปุริน คลี่ใบ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010074 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) นางเจนจิรา ปิงสมุทร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010074 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) นางกรรณิการ์ แสนทวีสุข ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010075 บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) นางสาววาสนา กาสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010079 บ้านวังปึ้ง นายวิชิต สุขมี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010079 บ้านวังปึ้ง นายประดิษฐ์ ถิ่นแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010079 บ้านวังปึ้ง นางจีราวรรณ ตนะวิไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010079 บ้านวังปึ้ง นายบัญชา แก้วแสนเมือง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010079 บ้านวังปึ้ง นายกิตติฤกษ์ ชัยนันท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010080 บ้านทุ่งคัวะ นายนิยม วิรัตนชัยวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010080 บ้านทุ่งคัวะ นางขวัญเรือน มหาศรานนท์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010080 บ้านทุ่งคัวะ นางภิญญาพัชญ์ นันตา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นางกมลพร ศรีใจวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นางศรีสด จันทร์มา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นางลัดดาวัลย์ กาญจนภาคิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นางภัคจิรา ตันมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นางกรรณิการ์ ปกเครือ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นายณัฐพงศ์ ถิ่นจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นางสาวอมรรัตน์ เลาหล้า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นางจินดา ภมรคนธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นางสาวจริญญา หมดมลทิน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นายอุดร มะโนเนือง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นางจิตตมาส ไชยสาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010083 บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) นายสุรชัย ทะสุตะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010083 บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) นางสาววันดี จัดของ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010084 บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) นายทศพล ภิญโญ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010085 บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) นางจันจิรา พรวญหาญ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010086 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) นายพุทธทรง พนมมิตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010086 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) นางปราณี อุดคำมี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010086 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) นางธารทอง คมแหลม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010086 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) นายทศพร จันแดง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010086 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) นายเทวินทร์ ภูกา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010088 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) นางปราณี อุสาห์รัมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010088 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) นายอิสระ เดือนดาว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010088 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) นางสาวนิภาพร ปัญญาแฝง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010090 บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) นางพิรญาณ์ เกิดกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010090 บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) นางวันดี มะโนรา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นายสงคราม ปันรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นางสายฝน โตยิ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นางจำรัส จันสอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นางนงคราญ วรแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นางสาววราภรณ์ วรินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นายเดี่ยว จันสอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นางพนมไพร ทองคุ้ม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นางสิทธิพร ธงสิบสี่ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นางสาวปิยรัตน์ อินนะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นางสาวนุจรี อองกุลนะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นางฑาริการ์ ลือราช ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010092 บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) นางสุกัญญา อุทังกาศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010092 บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) นางกนิษฐา กึกก้อง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010092 บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) นางสุดาธินี แนวพิชิต ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางวิรวดี คนธรรมเนตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางปพิชญา ถิ่นสืบ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางอนงค์วรรณ พรหมมินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางอุไร สารบุรุษ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางวรารัตน์ เนื่องพืช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางลำภู ชาประชุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางณัฐฐิญา มังกิตะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางดวงดาว ภูกา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นายบูชิต สอนอุ่น ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางรัตนาภรณ์ แดนดงเมือง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์ เชาวน์พยัคฆ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นายวรพงษ์ สุกใส ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางสาวภัทรพร พันธุ์อุดมศักดิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางสาวพิมลรัตน์ ดาวดึงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นายเสน่ห์ น้อยขัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) นางสังวาลย์ ปัทม์ธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) นางกนกกาญจน์ โนรินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) นางสุมิตรา โนรินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) นางรำพึง จันทร์ภิรมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) นายมาโนช บุญคุ้ม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010098 บ้านใหม่จัดสรร นางนเรศ อ่อนศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010099 บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) นางจารุวรรณ ทวรัตน์จารุวงษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาวจินดา บุญคุ้ม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางศิวรี ศิริเลิศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาว่เมธานี ทวีคุณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางนิชาภา อุตรพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางรัตติยาพร มุ่งดี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาวธัญญารัตน์ ธรรมไชยางกูร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นายอนุพงศ์ ยองใย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางจุไรรัตน์ จิตต์บุญ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นายธนพล วงศ์สุวรรณ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาวปิยะวรรณ ฝายถิ่น ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาวสุวภรณ์ วุฒิจูรีพันธุ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาวชวีพร คชสินธ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก ว่าที่ร้อยตรีไพภร มุ่งดี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสุภาวดี ศรีบุตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาวศิริวรรณ มั่นคง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นายชงกล วังกาษร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010105 บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) นางสาวอารีรัตน์ อุดคำมี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010105 บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) นางสาวพวงพร กันทะวงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) นางสาวปุณิกา ใจยวน ครู ปฏิบัติการ ข้าราชการครู
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) นางสาวเสาวณีย์ จันต๊ะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) นางอัมรินทร์ ปินนิล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) นางชรินทร์ทิพย์ ยองชนะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) นางแสงจันทร์ หลงเวช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) นางสาวพรภิรมย์ สายโรจน์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) นายเฉลิมศักดิ์ สารแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) นางสาววริศรา แผ้วเกษม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นายมังกร ท้าววรรณชาติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นางสาววิภาภรณ์ ยะปะนันท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นายเสน่ห์ รัตนชมภู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นางบุญชุม เดือนดาว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นายภาณุมาศ กสิยะพัท ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นางพรพรรณ กันหมุด ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นางธัญธร เกรียงไกรเกียรติ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นางสาววันนิสา ป้อมูล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นางสาวพจนันทน์ จารุเลิศพิศุทธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นายอนุชิต อุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางสุจินต์ ใจคนึง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางนงค์เยาว์ ศรทรง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นายพงศภัค วรภิรักษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นายธราพงศ์ พุฒิพุทธ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางสาวณิชา มาลยเวช ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นายอำนวย อรุณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นายโกวิทย์ ปวงเหมือง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางสาวศรัณย์รัชต์ ใจวรรณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางสาวศรีสิริ วิชารักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางปิยนุช ชุ่มเย็น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางสาวพิมลพรรณ ยาพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010111 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) นางสุทธิลักษณ์ โสภารัตนากูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010111 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) นางรุ่งพิทยา ชัยศรีมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010111 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) นางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นายนิคม อ่อนศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นายเมธี เมฆสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นางปวีณา วงศ์กัณหา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นางเกษร สวัยษร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นางจิตรลัดดา นันทเสรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นายอภิชาติ ถนอมศักดิ์ศรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นายธวัชภูมิ ขำหรุ่น ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นางกฤษฎาภรณ์ แบ่งทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นางสาวจุฬาลักษณ์ ก้อนแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นางอุทุมพร คำเขียว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นางสาวฉัตรมณี บุตรกระจ่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นางสาวศิริพัฒน์ บุญยัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นายโสภณ แสงจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010113 บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) นายดีลาภ ปราบสงบ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นายธีระ เพาะเจาะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นางสุมาลี ศรีใหญ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นายชาติชาย อินตานนท์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นางสาวศุภวรรณ เอกกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นางสาวสุดารัตน์ กำยาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางรสสุคนธ์ ศรีธินนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางปรานอม ปทุมวิง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสาวฐณพร อุทัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นายสุรวุฒิ พุทธษร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสาววลัยลักษณ์ ร่องพืช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นายสุนทร พลพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางกรวรรณ กาบทุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสาววชิราภรณ์ ยาพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางจินดา ทองภักดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางเอมอร รัตนพิบูลวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางเพ็ญศรี พลพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางจิตตินันท์ ทิพย์รักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสาวสุภาวดี เทพริยา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสาวลัชชา พุทธลก ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสาวสุพัตรา แก้วแกมเกษ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสร้อยทอง รักพงษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางเมนัสนันท์ แก้วปาเฟือย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางศิริพร เมืองมูล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นายกิตตินันท์ ศรียงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสาวนรารัตน์ รัตนะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสาวอรลักษณา ทิพย์รักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสาวฉวีวรรณ เกยงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสาวถิรพร ขวัญเมือง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางศิริรักษ์ ทองไหล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นางนิภา เครือวัฒนเวช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นางราตรี พังพรพรมราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นางอินทิรา จองแค ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นางมัลลิกา ปวงประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นางกมลวรรณ ธนาสิทธิรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นายวีรชัย ปทุมวิง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นางสาวธัญญารักษ์ เกยงค์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นางสมร ขันธ์สุวรรณ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นางสาวภัทรวดี ชลทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นางกรวรรณ ใจเฉพาะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นางสาวสุพัชรา ปัญญาวิกิจตระกูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นางกมลภัทร หงษ์ใจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นางสาวพิไลพร ผลฟักแฟง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นายนพดล สิทธิวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นายอภิชาติ รตจีน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นายชาญชัย สีแดด ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นางอัญชลี หล้าแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นางสาววิภาพร หลงศักดิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นายเกียรติภูมิ ประสุทธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นายสันติราษฎร์ อะทะไชย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นางเจนจิรา ยะปะนันท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นางสาวกมลธิดา ป๋องสลัด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นายวชิรนาท ดอนแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) นางอรวรรณ วงษ์รีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) นางแสงเดือน อ่องสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) นางลักษิกา คำทิพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) นายอนันต์ สารบุรุษ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) นางดวงใจ ดวงแสง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) นายวิวัฒน์ ร่องระกำ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) นายทวีเกียรติ คำปลิว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010122 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) นางคนึง ขอนปง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010122 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) นางวาสนา ถุงเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010122 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวดวงเนตร อินจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010122 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) นายทวีศักดิ์ ชอบสะอาด ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010122 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวอมรรัตน์ ทิพย์ฝั้น ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010123 บ้านแม่พร้าว นายสุชาติ นันตาแสง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010123 บ้านแม่พร้าว นายจตุพล เบาใจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010124 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) นายภาณุพงศ์ สวัยษร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010125 บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) นางจารุวรรณ วารีกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางมนฤดี ชอบสะอาด ครู ปฏิบัติการ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางสาวปรารถนา แขนอก ครู ปฏิบัติการ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นายวันเฉลิม กองแก้ว ครู ปฏิบัติการ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางสาวสุวรรณา ศรีสำราญ ครู ปฏิบัติการ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ เสียงดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ชัย ปันเต็ม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางกัญญรัตน์ ชาวรัตนพันธุ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นายกุลธวัช อิทธิศักดิกร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางสาวกรัณฑรัตน์ วงศ์สามสี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางศิรินาถ ต๊อดแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางณัฐธินียา ปราบสงบ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางสาววลัยพรรณ ศรีธิเลข ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นายยุทธชัย สักลอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองประไพ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางสาวภัณฑิกา พรมทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010128 บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) นายพิษณุวัฒน์ เสาร์แดน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010129 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) นางพาณี อินมงคล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010129 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) นางสาวภัทรวดี คำลือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010129 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) นางสาวพัชริดา เวียงยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010130 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) นางพิศมัย พักตรผิว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010130 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) นางสาววิชชุลดา กรุงศรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010130 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) นายธีรโชติ หล่ายโท้ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010132 บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) นางปุณณัตฌา เตชวงค์ ครู ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
54010132 บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) นางวรพีรานันท์ ฐานะปัญญากุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010132 บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) นางเสาวภาคย์ จักรหา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010133 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) นางรุ่งทิพย์ ร่องพืช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010133 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) นายธนะ ชมภู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010133 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) นางสาวสุนารี วงศ์ษา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010134 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) นางชุลีรัตน์ ขอนพิกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010134 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) นางอารีรัตน์ หงษ์สามสิบเจ็ด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010134 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) นางรจนา เนียมจิตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010134 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) นางธัญญารัตน์ ขอบรูป ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010134 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) นางสาวเพ็ญนภา ธนูแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010134 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) นางสาวสรวงสุดา เป็กทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010134 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) นางสาวพัชราภรณ์ นะภิใจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010135 บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) นางชวนพิศ ขาวงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010136 บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวสุสิริ ตาคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010136 บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) นางรจนา ชมภู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010136 บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวสายฝน ขอนขะแจะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010137 บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) นางณัชชารีย์ ขอนดอก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010137 บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) นางสุดา พิทักษ์วาปี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010139 บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) นายสมบูรณ์ ปะละใจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010139 บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) นางสุวรรณา หงษ์สามสิบเจ็ด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010139 บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) นางภัควิภา เค้าฝาย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010139 บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) นางสาวสัจจา ใจกุม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) นางสุขใจ ฆ้องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) นางกรวิการ์ คารวะวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) นายพิทักษ์ ทองแท้ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) นางทัศนีย์ ต่างประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) นางฉันทนา โลกคำลือ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) นางพรพิมล ใจยิ้ม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) นางรัตน์ติพร อุดคำมี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) นางจารุวรรณ ปินะสุ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) นายชัยนาท กันทาแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) นางสาวธนียา สีคำยอด ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) นายยงยุทธ สุทธิดี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) นางสาวมัลลิกา เมืองรัก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) นายจักรกฤษณ์ ม่วงรัก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010141 บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) นางบัวลอย พริบไหว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010141 บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) นายพิทักษ์ ปวงกันคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010141 บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) นางโสพิศ บัวสุข ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010143 วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) นายเจตดิลก ศรีคำภา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010144 แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) นายวิสุทธิ์ พิทยากิต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010144 แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) นางสุภารัตน์ แสนปัญญา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010144 แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) นางมณเฑียร พันธุ์เวช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010144 แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) นางสาวรัตนากรณ์ สอนสมฤทธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010144 แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) นายภานุวิชญ์ ชมภูทุ่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010145 บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) นางสุนีย์ คุ้มฤทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010145 บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) นายธัญธเนศ เวชขลัง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010145 บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) นางสุรัสสา ปัญญาทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010147 บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) นายวรกาญ วันราชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010147 บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) นางนงนุช บุญเรืองศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010147 บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) นางสาวเขมิกา วังคะออม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010147 บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) นางอารีรัตน์ ปะละใจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010147 บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) นางจตุพร ถานะวุฒิพงษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010148 บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) นางสาวกรรณิการ์ ธนูแก้ว ครู ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
54010148 บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) นางสาวนันทา โลกคำลือ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010148 บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) นางยุพารัตน์ พรหมสวรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010148 บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) นางสาวอภิสรา พุ่มพวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010149 บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) นายวิเชียร ไชยบุญทา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010149 บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) นางสาวสุภาคินี ศรียงค์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010150 บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) นางสมคิด วิหก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010150 บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) นางศุภรา ปะละใจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010151 โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) นางสายทอง จันทอน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010151 โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) นางเฉลา กรรณิการ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010152 บ้านหนองม่วงไข่ นางดวงธิดา มหาวัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010152 บ้านหนองม่วงไข่ นางนงค์ยา กันจะนะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010152 บ้านหนองม่วงไข่ นางนงเยาว์ รัตน์ทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010152 บ้านหนองม่วงไข่ นางวิวาวรรณ พงค์เจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010152 บ้านหนองม่วงไข่ นายไกรเลิศ วงศ์สิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010152 บ้านหนองม่วงไข่ นางสาวนิตยา จิตพยัค ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010152 บ้านหนองม่วงไข่ นางสาวกนกวรรณ ศิริเลิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010152 บ้านหนองม่วงไข่ นางสาวชิดกมล อนาเขต ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู