ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด อำเภอเมืองแพร่

45
โรงเรียนในสังกัด
4
โรงเรียนขยายโอกาสฯ
40
โรงเรียนขนาดเล็ก
20
คุณภาพประจำตำบล
ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 อำเภอเมืองแพร่
นักเรียน 0-120 คน นักเรียน 121-300 คน นักเรียน 301-1,499 คน นักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 14
31.11
21 - 40 คน
 9
20.00
41 - 60 คน
 6
13.33
61 - 80 คน
 8
17.78
81 - 100 คน
 2
4.44
101 - 120 คน
 1
2.22
รวม
 40
88.89
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 3
6.67
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 1
2.22
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 1
2.22
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 45
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 40 แห่ง

88.89%

นักเรียน 121 - 300 คน จำนวน 3 แห่ง

6.67%

นักเรียน 301 - 1499 คน จำนวน 1 แห่ง

2.22%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 1 แห่ง

2.22%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 34 แห่ง

75.56%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 แห่ง

4.44%

ประถมศึกษา จำนวน 7 แห่ง

15.56%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 แห่ง

4.44%
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด
จำนวนโรงเรียน 45 แห่ง 20 ตำบล
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด