ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด อำเภอร้องกวาง

32
โรงเรียนในสังกัด
8
โรงเรียนขยายโอกาสฯ
26
โรงเรียนขนาดเล็ก
11
คุณภาพประจำตำบล
ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 อำเภอร้องกวาง
นักเรียน 0-120 คน นักเรียน 121-300 คน นักเรียน 301-1,499 คน นักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 10
31.25
21 - 40 คน
 8
25.00
41 - 60 คน
 4
12.50
61 - 80 คน
 1
3.13
81 - 100 คน
 3
9.38
101 - 120 คน
 0
0.00
รวม
 26
81.25
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 4
12.50
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 2
6.25
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 32
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 26 แห่ง

81.25%

นักเรียน 121 - 300 คน จำนวน 4 แห่ง

12.50%

นักเรียน 301 - 1499 คน จำนวน 2 แห่ง

6.25%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 0 แห่ง

0.00%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 21 แห่ง

65.63%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 8 แห่ง

25.00%

ประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง

9.38%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 0 แห่ง

0.00%
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด