ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด อำเภอสอง

33
โรงเรียนในสังกัด
8
โรงเรียนขยายโอกาสฯ
24
โรงเรียนขนาดเล็ก
8
คุณภาพประจำตำบล
ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 อำเภอสอง
นักเรียน 0-120 คน นักเรียน 121-300 คน นักเรียน 301-1,499 คน นักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 7
21.21
21 - 40 คน
 6
18.18
41 - 60 คน
 3
9.09
61 - 80 คน
 3
9.09
81 - 100 คน
 2
6.06
101 - 120 คน
 3
9.09
รวม
 24
72.73
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 6
18.18
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 1
3.03
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 1
3.03
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 1
3.03
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 33
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 24 แห่ง

72.73%

นักเรียน 121 - 300 คน จำนวน 7 แห่ง

21.21%

นักเรียน 301 - 1499 คน จำนวน 2 แห่ง

6.06%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 0 แห่ง

0.00%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 25 แห่ง

75.76%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 8 แห่ง

24.24%

ประถมศึกษา จำนวน 0 แห่ง

0.00%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 0 แห่ง

0.00%
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด