45

อำเภอเมืองแพร่

32

อำเภอร้องกวาง

33

อำเภอสอง

8

อำเภอหนองม่วงไข่
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 กลุ่มกลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง จำนวน 17 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
54010009 บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) ท่าข้าม เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
24
8
3
54010010 รัฐราษฎร์บำรุง ทุ่งกวาว เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
81
8
12
นายอนุสรณ์ พรมรังกา
54010011 บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) ทุ่งกวาว เมืองแพร่ แพร่ ประถมศึกษา
4
3
2
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ แพร่ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
142
9
18
นายมานพ บุญทน
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ ประถมศึกษา
1,311
40
62
นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ
54010021 บ้านในเวียง ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
51
8
7
นายสุรพล แก้วติน
54010030 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
48
9
9
นายทวี มะทะ
54010033 วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
8
4
3
54010039 บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) แม่ยม เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
41
7
4
นายชำนาญ แปงเขียว
54010043 บ้านร่องฟอง ร่องฟอง เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
66
8
12
นางเมตตา คำหงษา
54010044 บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) วังธง เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
11
4
5
54010045 บ้านปากห้วย วังธง เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
54010046 บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) วังหงส์ เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
50
8
6
ว่าที่ร้อยตรีไชยชาญ มณีกาศ
54010057 บ้านกาซ้อง เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
41
8
2
54010058 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
62
8
5
นางอุดมพร ถิ่นทิพย์
54010059 บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา) เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
1
54010060 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
30
8
9