45

อำเภอเมืองแพร่

32

อำเภอร้องกวาง

33

อำเภอสอง

8

อำเภอหนองม่วงไข่
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 กลุ่มกลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล จำนวน 16 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
54010019 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) น้ำชำ เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
52
8
10
นายธีรพงศ์ ซื่อตรง
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) บ้านถิ่น เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
118
8
15
นางสาวพัชรินทร์ สามารถ
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
64
8
10
นายอดุลย์ นาเทพ
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
130
8
13
นางสาวณัฐพิมล ธรรมสรางกูร
54010038 บ้านสันป่าสัก แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
54010041 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
21
8
3
นายสมบูรณ์ จงรักษ์
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
99
11
13
นายสมบูรณ์ จงรักษ์
54010047 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
65
8
8
นางสาวจินตนา ถิ่นทิพย์
54010048 บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
21
7
2
54010049 บ้านแม่แคม สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
20
8
3
54010050 บ้านนาคูหา สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
15
6
4
54010052 บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ ประถมศึกษา
24
6
2
54010053 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
70
8
8
นายนายณรงค์ ไชยเกิด
54010054 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
38
8
5
นายรณยุทธ์ วงศ์พยา
54010055 บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
5
4
1
54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
67
8
11
นายจรัญ พันธ์กสิกรรม