45

อำเภอเมืองแพร่

32

อำเภอร้องกวาง

33

อำเภอสอง

8

อำเภอหนองม่วงไข่
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 กลุ่มกลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย จำนวน 16 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
54010061 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ ประถมศึกษา
42
6
5
นางนิสากร ศรียงค์
54010062 ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ ประถมศึกษา
10
5
2
54010074 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
77
11
9
นายบุญมา ศรีระวัตร
54010075 บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
2
2
1
54010078 บ้านแม่กะทิง ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ ประถมศึกษา
4
4
0
54010079 บ้านวังปึ้ง ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
41
11
8
นายอดิศักดิ์ มาอินทร์
54010080 บ้านทุ่งคัวะ ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
44
8
7
นายเด็จจพงษ์ กาญจนพงษ์ชัย
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) แม่ทราย ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
121
11
17
นายสงวน จันทอน
54010092 บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
4
1
3
54010093 บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง) ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
1
1
0
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
445
18
29
นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง
54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
85
8
11
นายสุเมศวร์ พรหมมินทร์
54010098 บ้านใหม่จัดสรร ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
23
8
3
54010099 บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
23
8
1
54010100 บ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
333
12
28
นายไพรัช ทีฆาวงค์
54010109 บ้านแม่แรม เตาปูน สอง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
332
16
25
นายโสภณ สุธรรม