45

อำเภอเมืองแพร่

32

อำเภอร้องกวาง

33

อำเภอสอง

8

อำเภอหนองม่วงไข่
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 กลุ่มกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร จำนวน 17 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
54010063 บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
28
8
1
54010064 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
39
8
6
นายปราการ ท้าวพันวงศ์
54010065 บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
19
8
3
54010068 บ้านห้วยฮ่อม บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
171
11
17
นายรังสรรค์ หมื่นโฮ้ง
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
125
11
18
นางนพร ชาติสิงห์ทอง
54010070 บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
20
6
2
54010071 บ้านป่ากล้วย บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
28
8
2
54010072 บ้านห้วยอ้อย บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
47
8
5
นางสาวศิริขวัญ ปัดเปา
54010073 บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
26
7
2
54010083 บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
24
7
3
54010084 บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
12
7
1
54010085 บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
19
7
1
54010086 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
88
11
9
นายสุวรรณ หลายกิจพานิช
54010087 บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
12
5
2
54010088 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
91
8
9
นายธวัชชัย วังคะออม
54010090 บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
22
7
5
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
189
11
16
นายสุวิทย์ แบ่งทิศ