45

อำเภอเมืองแพร่

32

อำเภอร้องกวาง

33

อำเภอสอง

8

อำเภอหนองม่วงไข่
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 กลุ่มกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ จำนวน 13 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) เตาปูน สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
117
8
12
นายพีรวัฒน์ ดีพอ
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) เตาปูน สอง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
111
10
18
นายอนันต์ หมดห่วง
54010113 บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) บ้านกลาง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
27
6
2
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) บ้านกลาง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
142
9
14
นายบรรหาร อนันชัย
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ บ้านกลาง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
584
22
39
นายวิวัฒน์ ทองภักดี
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) บ้านกลาง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
162
14
19
นายนิคม บุญซ้อน
54010123 บ้านแม่พร้าว สะเอียบ สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
37
8
7
นายกันตพิชญ์ สีตนไชย
54010124 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) สะเอียบ สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
27
8
7
นายนัธทวัฒน์ ขัติสะ
54010125 บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) สะเอียบ สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
10
7
2
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สะเอียบ สอง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
211
12
22
นายสุธี พาทีทิน
54010128 บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) สะเอียบ สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
12
6
2
54010129 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) สะเอียบ สอง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
81
10
10
นายพีรวัฒน์ ดีพอ
54010130 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) สะเอียบ สอง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
70
10
7
นางสาวสุภกานนท์ คงทน