45

อำเภอเมืองแพร่

32

อำเภอร้องกวาง

33

อำเภอสอง

8

อำเภอหนองม่วงไข่
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 กลุ่มกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี จำนวน 19 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
54010105 บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) แดนชุมพล สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
37
8
3
54010106 บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง) แดนชุมพล สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
10
5
0
54010111 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) ทุ่งน้าว สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
64
8
9
นายอิทธิภัทร ธิฟู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ ทุ่งน้าว สอง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
142
11
18
นายคมสัน ธรรมสรางกูร
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) บ้านหนุน สอง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
124
11
20
นางสาวมุกดา สะเอียบคง
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) บ้านหนุน สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
103
8
11
นายบุญถนอม ตันจันตา
54010122 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) บ้านหนุน สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
94
8
11
54010132 บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) ห้วยหม้าย สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
50
8
9
นายสุทธนากร ปิลาผล
54010133 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) ห้วยหม้าย สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
72
8
10
นายพิชญุตม์ คงทอง
54010134 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) ห้วยหม้าย สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
138
8
14
นายไพทูรย์ เกิดกุล
54010135 บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) ห้วยหม้าย สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
15
4
4
54010136 บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) ห้วยหม้าย สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
18
8
5
54010137 บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) ห้วยหม้าย สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
23
7
6
นายอนุชิต พิพิธจันทร์
54010138 บ้านสันปู่สี(ราษฎร์วิทยากุล) หัวเมือง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
54010139 บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) หัวเมือง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
55
8
9
นางสาวเรียมน้อย กาศเกษม
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) หัวเมือง สอง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
175
11
20
นายธนวัฒน์ คำลือ
54010141 บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) หัวเมือง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
36
8
3
54010142 บ้านหัวเมือง (แหวนวังประชาบำรุง) หัวเมือง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
8
2
1
54010143 วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) หัวเมือง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
46
8
1