45

อำเภอเมืองแพร่

32

อำเภอร้องกวาง

33

อำเภอสอง

8

อำเภอหนองม่วงไข่
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 กลุ่มกลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่ จำนวน 8 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
54010144 แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
57
10
9
นายปรีชา แก้วปาเฟือย
54010145 บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
67
8
9
นางสาววลินดา รสชา
54010147 บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) ทุ่งแค้ว หนองม่วงไข่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
72
8
10
ส.ต.ต.สำราญ คำเฟื่องฟู
54010148 บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) น้ำรัด หนองม่วงไข่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
40
8
9
นายสาโรช เกิดทรัพย์
54010149 บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) น้ำรัด หนองม่วงไข่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
31
8
5
54010150 บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) แม่คำมี หนองม่วงไข่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
41
8
7
54010151 โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) วังหลวง หนองม่วงไข่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
19
7
4
54010152 บ้านหนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่ ประถมศึกษา
204
6
17
นายอนุสรณ์ พุทธจร