45

อำเภอเมืองแพร่

32

อำเภอร้องกวาง

33

อำเภอสอง

8

อำเภอหนองม่วงไข่
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 อำเภอร้องกวาง จำนวน 32 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
54010061 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ ประถมศึกษา
42
6
5
นางนิสากร ศรียงค์
54010062 ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ ประถมศึกษา
10
5
2
54010063 บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
28
8
1
54010064 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
39
8
6
นายปราการ ท้าวพันวงศ์
54010065 บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
19
8
3
54010068 บ้านห้วยฮ่อม บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
171
11
17
นายรังสรรค์ หมื่นโฮ้ง
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
125
11
18
นางนพร ชาติสิงห์ทอง
54010070 บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
20
6
2
54010071 บ้านป่ากล้วย บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
28
8
2
54010072 บ้านห้วยอ้อย บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
47
8
5
นางสาวศิริขวัญ ปัดเปา
54010073 บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
26
7
2
54010074 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
77
11
9
นายบุญมา ศรีระวัตร
54010075 บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
2
2
1
54010078 บ้านแม่กะทิง ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ ประถมศึกษา
4
4
0
54010079 บ้านวังปึ้ง ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
41
11
8
นายอดิศักดิ์ มาอินทร์
54010080 บ้านทุ่งคัวะ ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
44
8
7
นายเด็จจพงษ์ กาญจนพงษ์ชัย
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) แม่ทราย ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
121
11
17
นายสงวน จันทอน
54010083 บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
24
7
3
54010084 บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
12
7
1
54010085 บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
19
7
1
54010086 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
88
11
9
นายสุวรรณ หลายกิจพานิช
54010087 บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
12
5
2
54010088 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
91
8
9
นายธวัชชัย วังคะออม
54010090 บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
22
7
5
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
189
11
16
นายสุวิทย์ แบ่งทิศ
54010092 บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
4
1
3
54010093 บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง) ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
1
1
0
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
445
18
29
นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง
54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
85
8
11
นายสุเมศวร์ พรหมมินทร์
54010098 บ้านใหม่จัดสรร ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
23
8
3
54010099 บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
23
8
1
54010100 บ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
333
12
28
นายไพรัช ทีฆาวงค์