45

อำเภอเมืองแพร่

32

อำเภอร้องกวาง

33

อำเภอสอง

8

อำเภอหนองม่วงไข่
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอเมืองแพร่ จำนวน 39 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
54010001 บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) กาญจนา เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
2
1
2
54010002 บ้านดอนดี(ประชานุกูล) กาญจนา เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
54010003 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) กาญจนา เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65
10
7
นางสาวกาญจนา กัญจนวัฒน์
54010004 บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ ประถมศึกษา
30
5
6
54010006 บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ ประถมศึกษา
7
2
0
54010008 บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ ประถมศึกษา
16
5
1
54010009 บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) ท่าข้าม เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
24
8
3
54010010 รัฐราษฎร์บำรุง ทุ่งกวาว เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
81
8
12
นายอนุสรณ์ พรมรังกา
54010011 บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) ทุ่งกวาว เมืองแพร่ แพร่ ประถมศึกษา
4
3
2
54010018 บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) นาจักร เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
40
8
7
นายเชิด คำปลิว
54010019 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) น้ำชำ เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
52
8
10
นายธีรพงศ์ ซื่อตรง
54010021 บ้านในเวียง ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
51
8
7
นายสุรพล แก้วติน
54010024 บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
16
7
4
นายอุดร บุบผามาลา
54010027 บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
32
8
5
นายดาวรุ่ง เหมะสิขัณฑะกะ
54010028 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
65
8
7
54010030 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
48
9
9
นายทวี มะทะ
54010033 วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
8
4
3
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
64
8
10
นายอดุลย์ นาเทพ
54010038 บ้านสันป่าสัก แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
54010039 บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) แม่ยม เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
41
7
4
นายชำนาญ แปงเขียว
54010041 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
21
8
3
นายสมบูรณ์ จงรักษ์
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
99
11
13
นายสมบูรณ์ จงรักษ์
54010043 บ้านร่องฟอง ร่องฟอง เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
66
8
12
นางเมตตา คำหงษา
54010044 บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) วังธง เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
11
4
5
54010045 บ้านปากห้วย วังธง เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
54010046 บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) วังหงส์ เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
50
8
6
ว่าที่ร้อยตรีไชยชาญ มณีกาศ
54010047 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
65
8
8
นางสาวจินตนา ถิ่นทิพย์
54010048 บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
21
7
2
54010049 บ้านแม่แคม สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
20
8
3
54010050 บ้านนาคูหา สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
15
6
4
54010052 บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ ประถมศึกษา
24
6
2
54010053 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
70
8
8
นายนายณรงค์ ไชยเกิด
54010054 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
38
8
5
นายรณยุทธ์ วงศ์พยา
54010055 บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
5
4
1
54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
67
8
11
นายจรัญ พันธ์กสิกรรม
54010057 บ้านกาซ้อง เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
41
8
2
54010058 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
62
8
5
นางอุดมพร ถิ่นทิพย์
54010059 บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา) เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
1
54010060 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
30
8
9