45

อำเภอเมืองแพร่

32

อำเภอร้องกวาง

33

อำเภอสอง

8

อำเภอหนองม่วงไข่
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอสอง จำนวน 23 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
54010105 บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) แดนชุมพล สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
37
8
3
54010106 บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง) แดนชุมพล สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
10
5
0
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) เตาปูน สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
117
8
12
นายพีรวัฒน์ ดีพอ
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) เตาปูน สอง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
111
10
18
นายอนันต์ หมดห่วง
54010111 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) ทุ่งน้าว สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
64
8
9
นายอิทธิภัทร ธิฟู
54010113 บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) บ้านกลาง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
27
6
2
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) บ้านหนุน สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
103
8
11
นายบุญถนอม ตันจันตา
54010123 บ้านแม่พร้าว สะเอียบ สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
37
8
7
นายกันตพิชญ์ สีตนไชย
54010124 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) สะเอียบ สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
27
8
7
นายนัธทวัฒน์ ขัติสะ
54010125 บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) สะเอียบ สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
10
7
2
54010128 บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) สะเอียบ สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
12
6
2
54010129 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) สะเอียบ สอง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
81
10
10
นายพีรวัฒน์ ดีพอ
54010130 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) สะเอียบ สอง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
70
10
7
นางสาวสุภกานนท์ คงทน
54010132 บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) ห้วยหม้าย สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
50
8
9
นายสุทธนากร ปิลาผล
54010133 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) ห้วยหม้าย สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
72
8
10
นายพิชญุตม์ คงทอง
54010135 บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) ห้วยหม้าย สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
15
4
4
54010136 บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) ห้วยหม้าย สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
18
8
5
54010137 บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) ห้วยหม้าย สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
23
7
6
นายอนุชิต พิพิธจันทร์
54010138 บ้านสันปู่สี(ราษฎร์วิทยากุล) หัวเมือง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
54010139 บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) หัวเมือง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
55
8
9
นางสาวเรียมน้อย กาศเกษม
54010141 บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) หัวเมือง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
36
8
3
54010142 บ้านหัวเมือง (แหวนวังประชาบำรุง) หัวเมือง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
8
2
1
54010143 วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) หัวเมือง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
46
8
1