45

อำเภอเมืองแพร่

32

อำเภอร้องกวาง

33

อำเภอสอง

8

อำเภอหนองม่วงไข่
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 2 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ ประถมศึกษา
1,311
40
62
นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ
54010021 บ้านในเวียง ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
51
8
7
นายสุรพล แก้วติน