45

อำเภอเมืองแพร่

32

อำเภอร้องกวาง

33

อำเภอสอง

8

อำเภอหนองม่วงไข่
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 2 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
54010015 อนุบาลแพร่ นาจักร เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
1,544
53
72
นายวิทูรย์ สินธุวงศ์
54010018 บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) นาจักร เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
40
8
7
นายเชิด คำปลิว