45

อำเภอเมืองแพร่

32

อำเภอร้องกวาง

33

อำเภอสอง

8

อำเภอหนองม่วงไข่
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 3 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
54010024 บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
16
7
4
นายอุดร บุบผามาลา
54010027 บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
32
8
5
นายดาวรุ่ง เหมะสิขัณฑะกะ
54010028 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
65
8
7