45

อำเภอเมืองแพร่

32

อำเภอร้องกวาง

33

อำเภอสอง

8

อำเภอหนองม่วงไข่
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 2 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
54010041 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
21
8
3
นายสมบูรณ์ จงรักษ์
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
99
11
13
นายสมบูรณ์ จงรักษ์