45

อำเภอเมืองแพร่

32

อำเภอร้องกวาง

33

อำเภอสอง

8

อำเภอหนองม่วงไข่
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 4 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
54010053 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
70
8
8
นายนายณรงค์ ไชยเกิด
54010054 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
38
8
5
นายรณยุทธ์ วงศ์พยา
54010055 บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
5
4
1
54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
67
8
11
นายจรัญ พันธ์กสิกรรม