45

อำเภอเมืองแพร่

32

อำเภอร้องกวาง

33

อำเภอสอง

8

อำเภอหนองม่วงไข่
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 5 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
54010047 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
65
8
8
นางสาวจินตนา ถิ่นทิพย์
54010048 บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
21
7
2
54010049 บ้านแม่แคม สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
20
8
3
54010050 บ้านนาคูหา สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
15
6
4
54010052 บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ ประถมศึกษา
24
6
2