45

อำเภอเมืองแพร่

32

อำเภอร้องกวาง

33

อำเภอสอง

8

อำเภอหนองม่วงไข่
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 1 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
54010046 บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) วังหงส์ เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
50
8
6
ว่าที่ร้อยตรีไชยชาญ มณีกาศ