45

อำเภอเมืองแพร่

32

อำเภอร้องกวาง

33

อำเภอสอง

8

อำเภอหนองม่วงไข่
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 3 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
64
8
10
นายอดุลย์ นาเทพ
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
130
8
13
นางสาวณัฐพิมล ธรรมสรางกูร
54010038 บ้านสันป่าสัก แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0