45

อำเภอเมืองแพร่

32

อำเภอร้องกวาง

33

อำเภอสอง

8

อำเภอหนองม่วงไข่
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 4 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
54010004 บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ ประถมศึกษา
30
5
6
54010005 วัดต้นไคร้ ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ ประถมศึกษา
137
6
12
นายประสิทธิ์ อ้นจันทร์
54010006 บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ ประถมศึกษา
7
2
0
54010008 บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ ประถมศึกษา
16
5
1