45

อำเภอเมืองแพร่

32

อำเภอร้องกวาง

33

อำเภอสอง

8

อำเภอหนองม่วงไข่
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 3 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
85
8
11
นายสุเมศวร์ พรหมมินทร์
54010098 บ้านใหม่จัดสรร ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
23
8
3
54010099 บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
23
8
1