45

อำเภอเมืองแพร่

32

อำเภอร้องกวาง

33

อำเภอสอง

8

อำเภอหนองม่วงไข่
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 3 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
54010063 บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
28
8
1
54010064 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
39
8
6
นายปราการ ท้าวพันวงศ์
54010065 บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
19
8
3