45

อำเภอเมืองแพร่

32

อำเภอร้องกวาง

33

อำเภอสอง

8

อำเภอหนองม่วงไข่
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 6 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
54010068 บ้านห้วยฮ่อม บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
171
11
17
นายรังสรรค์ หมื่นโฮ้ง
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
125
11
18
นางนพร ชาติสิงห์ทอง
54010070 บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
20
6
2
54010071 บ้านป่ากล้วย บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
28
8
2
54010072 บ้านห้วยอ้อย บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
47
8
5
นางสาวศิริขวัญ ปัดเปา
54010073 บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
26
7
2