45

อำเภอเมืองแพร่

32

อำเภอร้องกวาง

33

อำเภอสอง

8

อำเภอหนองม่วงไข่
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 4 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
54010083 บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
24
7
3
54010084 บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
12
7
1
54010085 บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
19
7
1
54010086 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
88
11
9
นายสุวรรณ หลายกิจพานิช