45

อำเภอเมืองแพร่

32

อำเภอร้องกวาง

33

อำเภอสอง

8

อำเภอหนองม่วงไข่
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 5 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
54010074 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
77
11
9
นายบุญมา ศรีระวัตร
54010075 บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
2
2
1
54010078 บ้านแม่กะทิง ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ ประถมศึกษา
4
4
0
54010079 บ้านวังปึ้ง ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
41
11
8
นายอดิศักดิ์ มาอินทร์
54010080 บ้านทุ่งคัวะ ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
44
8
7
นายเด็จจพงษ์ กาญจนพงษ์ชัย