45

อำเภอเมืองแพร่

32

อำเภอร้องกวาง

33

อำเภอสอง

8

อำเภอหนองม่วงไข่
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 3 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
54010087 บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
12
5
2
54010088 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
91
8
9
นายธวัชชัย วังคะออม
54010090 บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
22
7
5