45

อำเภอเมืองแพร่

32

อำเภอร้องกวาง

33

อำเภอสอง

8

อำเภอหนองม่วงไข่
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 3 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) บ้านหนุน สอง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
124
11
20
นางสาวมุกดา สะเอียบคง
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) บ้านหนุน สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
103
8
11
นายบุญถนอม ตันจันตา
54010122 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) บ้านหนุน สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
94
8
11