45

อำเภอเมืองแพร่

32

อำเภอร้องกวาง

33

อำเภอสอง

8

อำเภอหนองม่วงไข่
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 4 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
54010113 บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) บ้านกลาง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
27
6
2
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) บ้านกลาง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
142
9
14
นายบรรหาร อนันชัย
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ บ้านกลาง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
584
22
39
นายวิวัฒน์ ทองภักดี
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) บ้านกลาง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
162
14
19
นายนิคม บุญซ้อน