45

อำเภอเมืองแพร่

32

อำเภอร้องกวาง

33

อำเภอสอง

8

อำเภอหนองม่วงไข่
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 6 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
54010132 บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) ห้วยหม้าย สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
50
8
9
นายสุทธนากร ปิลาผล
54010133 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) ห้วยหม้าย สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
72
8
10
นายพิชญุตม์ คงทอง
54010134 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) ห้วยหม้าย สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
138
8
14
นายไพทูรย์ เกิดกุล
54010135 บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) ห้วยหม้าย สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
15
4
4
54010136 บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) ห้วยหม้าย สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
18
8
5
54010137 บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) ห้วยหม้าย สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
23
7
6
นายอนุชิต พิพิธจันทร์