45

อำเภอเมืองแพร่

32

อำเภอร้องกวาง

33

อำเภอสอง

8

อำเภอหนองม่วงไข่
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 3 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) เตาปูน สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
117
8
12
นายพีรวัฒน์ ดีพอ
54010109 บ้านแม่แรม เตาปูน สอง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
332
16
25
นายโสภณ สุธรรม
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) เตาปูน สอง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
111
10
18
นายอนันต์ หมดห่วง