45

อำเภอเมืองแพร่

32

อำเภอร้องกวาง

33

อำเภอสอง

8

อำเภอหนองม่วงไข่
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 6 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
54010138 บ้านสันปู่สี(ราษฎร์วิทยากุล) หัวเมือง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
54010139 บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) หัวเมือง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
55
8
9
นางสาวเรียมน้อย กาศเกษม
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) หัวเมือง สอง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
175
11
20
นายธนวัฒน์ คำลือ
54010141 บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) หัวเมือง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
36
8
3
54010142 บ้านหัวเมือง (แหวนวังประชาบำรุง) หัวเมือง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
8
2
1
54010143 วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) หัวเมือง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
46
8
1