45

อำเภอเมืองแพร่

32

อำเภอร้องกวาง

33

อำเภอสอง

8

อำเภอหนองม่วงไข่
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 7 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
54010123 บ้านแม่พร้าว สะเอียบ สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
37
8
7
นายกันตพิชญ์ สีตนไชย
54010124 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) สะเอียบ สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
27
8
7
นายนัธทวัฒน์ ขัติสะ
54010125 บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) สะเอียบ สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
10
7
2
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สะเอียบ สอง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
211
12
22
นายสุธี พาทีทิน
54010128 บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) สะเอียบ สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
12
6
2
54010129 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) สะเอียบ สอง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
81
10
10
นายพีรวัฒน์ ดีพอ
54010130 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) สะเอียบ สอง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
70
10
7
นางสาวสุภกานนท์ คงทน