45

อำเภอเมืองแพร่

32

อำเภอร้องกวาง

33

อำเภอสอง

8

อำเภอหนองม่วงไข่
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 2 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
54010111 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) ทุ่งน้าว สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
64
8
9
นายอิทธิภัทร ธิฟู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ ทุ่งน้าว สอง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
142
11
18
นายคมสัน ธรรมสรางกูร