45

อำเภอเมืองแพร่

32

อำเภอร้องกวาง

33

อำเภอสอง

8

อำเภอหนองม่วงไข่
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 2 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
54010148 บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) น้ำรัด หนองม่วงไข่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
40
8
9
นายสาโรช เกิดทรัพย์
54010149 บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) น้ำรัด หนองม่วงไข่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
31
8
5