45

อำเภอเมืองแพร่

32

อำเภอร้องกวาง

33

อำเภอสอง

8

อำเภอหนองม่วงไข่
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 98 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2564)
ห้องเรียน
(2564)
บุคลากร ผู้บริหาร
54010004 บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ ประถมศึกษา
35
6
6
54010028 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
58
8
7
54010027 บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
30
8
5
นายดาวรุ่ง เหมะสิขัณฑะกะ
54010006 บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ ประถมศึกษา
3
1
0
54010008 บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ ประถมศึกษา
14
5
1
54010024 บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
16
7
4
นายอุดร บุบผามาลา
54010047 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
55
8
8
นางสาวจินตนา ถิ่นทิพย์
54010048 บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
21
7
2
54010049 บ้านแม่แคม สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
20
8
3
54010050 บ้านนาคูหา สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
14
5
4
54010052 บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ ประถมศึกษา
25
7
2
54010018 บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) นาจักร เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
39
8
7
นายเชิด คำปลิว
54010001 บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) กาญจนา เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
2
1
2
54010002 บ้านดอนดี(ประชานุกูล) กาญจนา เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
54010003 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) กาญจนา เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
59
10
7
นางสาวกาญจนา กัญจนวัฒน์
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
109
11
13
นายสมบูรณ์ จงรักษ์
54010041 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
25
8
3
นายสมบูรณ์ จงรักษ์
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
58
8
10
นายอดุลย์ นาเทพ
54010038 บ้านสันป่าสัก แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
54010043 บ้านร่องฟอง ร่องฟอง เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
65
8
12
นางเมตตา คำหงษา
54010010 รัฐราษฎร์บำรุง ทุ่งกวาว เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
102
9
12
นายอนุสรณ์ พรมรังกา
54010011 บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) ทุ่งกวาว เมืองแพร่ แพร่ ประถมศึกษา
2
2
2
54010033 วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
3
54010030 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
48
9
9
นายทวี มะทะ
54010021 บ้านในเวียง ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
43
8
7
นายสุรพล แก้วติน
54010058 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
60
8
5
นางอุดมพร ถิ่นทิพย์
54010059 บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา) เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
1
54010060 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
26
8
9
54010057 บ้านกาซ้อง เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
37
8
2
54010019 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) น้ำชำ เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
54
8
10
นายธีรพงศ์ ซื่อตรง
54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
68
8
11
นายจรัญ พันธ์กสิกรรม
54010054 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
37
8
5
นายรณยุทธ์ วงศ์พยา
54010055 บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
6
4
1
54010053 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
65
8
8
นายนายณรงค์ ไชยเกิด
54010046 บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) วังหงส์ เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
51
8
6
ว่าที่ร้อยตรีไชยชาญ มณีกาศ
54010044 บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) วังธง เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
10
4
5
54010045 บ้านปากห้วย วังธง เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
54010039 บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) แม่ยม เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
44
8
4
นายชำนาญ แปงเขียว
54010009 บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) ท่าข้าม เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
26
8
3
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) แม่ทราย ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
107
11
17
นายสงวน จันทอน
54010092 บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
4
1
3
54010093 บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง) ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
1
1
0
54010061 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ ประถมศึกษา
41
6
5
นางนิสากร ศรียงค์
54010062 ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ ประถมศึกษา
9
9
2
54010090 บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
20
7
5
54010088 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
90
8
9
นายธวัชชัย วังคะออม
54010087 บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
9
5
2
54010086 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
108
11
8
นายสุวรรณ หลายกิจพานิช
54010084 บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
2
2
1
54010085 บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
13
6
1
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
96
11
18
นางนพร ชาติสิงห์ทอง
54010070 บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
19
6
2
54010071 บ้านป่ากล้วย บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
23
7
2
54010072 บ้านห้วยอ้อย บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
39
8
5
นางสาวศิริขวัญ ปัดเปา
54010073 บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
29
7
2
54010074 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
69
11
9
นายบุญมา ศรีระวัตร
54010075 บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
1
1
1
54010078 บ้านแม่กะทิง ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ ประถมศึกษา
3
3
0
54010079 บ้านวังปึ้ง ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
39
9
8
นายอดิศักดิ์ มาอินทร์
54010080 บ้านทุ่งคัวะ ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
45
8
7
นายเด็จจพงษ์ กาญจนพงษ์ชัย
54010063 บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
25
8
1
54010064 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
33
8
6
นายปราการ ท้าวพันวงศ์
54010065 บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
22
8
3
54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
82
8
11
นายสุเมศวร์ พรหมมินทร์
54010098 บ้านใหม่จัดสรร ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
22
7
3
54010099 บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
19
8
1
54010083 บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
13
6
3
54010130 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) สะเอียบ สอง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
67
9
7
นางสาวสุภกานนท์ คงทน
54010128 บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) สะเอียบ สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
11
5
2
54010129 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) สะเอียบ สอง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
71
9
10
นายพีรวัฒน์ ดีพอ
54010124 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) สะเอียบ สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
38
8
7
นายนัธทวัฒน์ ขัติสะ
54010125 บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) สะเอียบ สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
10
7
2
54010123 บ้านแม่พร้าว สะเอียบ สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
34
8
7
นายกันตพิชญ์ สีตนไชย
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) เตาปูน สอง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
113
11
18
นายอนันต์ หมดห่วง
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) เตาปูน สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
108
8
12
นายพีรวัฒน์ ดีพอ
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) บ้านหนุน สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
85
8
11
นายบุญถนอม ตันจันตา
54010122 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) บ้านหนุน สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
90
8
11
54010111 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) ทุ่งน้าว สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
54
7
9
นายอิทธิภัทร ธิฟู
54010105 บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) แดนชุมพล สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
51
8
3
54010106 บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง) แดนชุมพล สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
54010138 บ้านสันปู่สี(ราษฎร์วิทยากุล) หัวเมือง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
54010139 บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) หัวเมือง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
51
8
9
นางสาวเรียมน้อย กาศเกษม
54010141 บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) หัวเมือง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
35
8
3
54010142 บ้านหัวเมือง (แหวนวังประชาบำรุง) หัวเมือง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
6
2
1
54010143 วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) หัวเมือง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
39
8
1
54010132 บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) ห้วยหม้าย สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
48
8
9
นายสุทธนากร ปิลาผล
54010133 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) ห้วยหม้าย สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
66
8
10
นายพิชญุตม์ คงทอง
54010135 บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) ห้วยหม้าย สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
12
3
4
54010136 บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) ห้วยหม้าย สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
20
8
5
54010137 บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) ห้วยหม้าย สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
25
8
6
นายอนุชิต พิพิธจันทร์
54010113 บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) บ้านกลาง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
31
8
2
54010150 บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) แม่คำมี หนองม่วงไข่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
40
8
7
54010144 แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
45
9
9
นายปรีชา แก้วปาเฟือย
54010145 บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
67
8
9
นางสาววลินดา รสชา
54010147 บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) ทุ่งแค้ว หนองม่วงไข่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
71
8
10
ส.ต.ต.สำราญ คำเฟื่องฟู
54010151 โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) วังหลวง หนองม่วงไข่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
19
7
4
54010148 บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) น้ำรัด หนองม่วงไข่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
24
7
9
นายสาโรช เกิดทรัพย์
54010149 บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) น้ำรัด หนองม่วงไข่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
28
8
5