โรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 21 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2564)
ผู้บริหาร
54010003 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) กาญจนา เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 26 นางสาวกาญจนา กัญจนวัฒน์
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ แพร่ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 40 นายมานพ บุญทน
54010030 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 18 นายทวี มะทะ
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 27 นายสมบูรณ์ จงรักษ์
54010068 บ้านห้วยฮ่อม บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 29 นายรังสรรค์ หมื่นโฮ้ง
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 36 นางนพร ชาติสิงห์ทอง
54010074 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 34 นายบุญมา ศรีระวัตร
54010079 บ้านวังปึ้ง ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 5 นายอดิศักดิ์ มาอินทร์
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) แม่ทราย ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 31 นายสงวน จันทอน
54010086 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 34 นายสุวรรณ หลายกิจพานิช
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 58 นายสุวิทย์ แบ่งทิศ
54010100 บ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 67 นายไพรัช ทีฆาวงค์
54010109 บ้านแม่แรม เตาปูน สอง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 72 นายโสภณ สุธรรม
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) เตาปูน สอง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 47 นายอนันต์ หมดห่วง
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ ทุ่งน้าว สอง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 33 นายคมสัน ธรรมสรางกูร
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) บ้านหนุน สอง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 46 นางสาวมุกดา สะเอียบคง
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สะเอียบ สอง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 29 นายสุธี พาทีทิน
54010129 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) สะเอียบ สอง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 30 นายพีรวัฒน์ ดีพอ
54010130 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) สะเอียบ สอง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 9 นางสาวสุภกานนท์ คงทน
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) หัวเมือง สอง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 45 นายธนวัฒน์ คำลือ
54010144 แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 6 นายปรีชา แก้วปาเฟือย