45

อำเภอเมืองแพร่

32

อำเภอร้องกวาง

33

อำเภอสอง

8

อำเภอหนองม่วงไข่
เส้นทางจากเขตไปโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 118 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน เส้นทางจากเขตไปโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
54010001 บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) แสดงเส้นทาง กาญจนา เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
2
1
2
54010002 บ้านดอนดี(ประชานุกูล) แสดงเส้นทาง กาญจนา เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
54010003 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) แสดงเส้นทาง กาญจนา เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65
10
7
นางสาวกาญจนา กัญจนวัฒน์
54010004 บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) แสดงเส้นทาง ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ ประถมศึกษา
30
5
6
54010005 วัดต้นไคร้ แสดงเส้นทาง ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ ประถมศึกษา
137
6
12
นายประสิทธิ์ อ้นจันทร์
54010006 บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) แสดงเส้นทาง ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ ประถมศึกษา
7
2
0
54010008 บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) แสดงเส้นทาง ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ ประถมศึกษา
16
5
1
54010009 บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) แสดงเส้นทาง ท่าข้าม เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
24
8
3
54010010 รัฐราษฎร์บำรุง แสดงเส้นทาง ทุ่งกวาว เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
81
8
12
นายอนุสรณ์ พรมรังกา
54010011 บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) แสดงเส้นทาง ทุ่งกวาว เมืองแพร่ แพร่ ประถมศึกษา
4
3
2
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) แสดงเส้นทาง ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ แพร่ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
142
9
18
นายมานพ บุญทน
54010015 อนุบาลแพร่ แสดงเส้นทาง นาจักร เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
1,544
53
72
นายวิทูรย์ สินธุวงศ์
54010018 บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) แสดงเส้นทาง นาจักร เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
40
8
7
นายเชิด คำปลิว
54010019 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) แสดงเส้นทาง น้ำชำ เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
52
8
10
นายธีรพงศ์ ซื่อตรง
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) แสดงเส้นทาง ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ ประถมศึกษา
1,311
40
62
นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ
54010021 บ้านในเวียง แสดงเส้นทาง ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
51
8
7
นายสุรพล แก้วติน
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) แสดงเส้นทาง บ้านถิ่น เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
118
8
15
นางสาวพัชรินทร์ สามารถ
54010024 บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) แสดงเส้นทาง ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
16
7
4
นายอุดร บุบผามาลา
54010027 บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) แสดงเส้นทาง ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
32
8
5
นายดาวรุ่ง เหมะสิขัณฑะกะ
54010028 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) แสดงเส้นทาง ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
65
8
7
54010030 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) แสดงเส้นทาง ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
48
9
9
นายทวี มะทะ
54010033 วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) แสดงเส้นทาง ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
8
4
3
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) แสดงเส้นทาง แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
64
8
10
นายอดุลย์ นาเทพ
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) แสดงเส้นทาง แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
130
8
13
นางสาวณัฐพิมล ธรรมสรางกูร
54010038 บ้านสันป่าสัก แสดงเส้นทาง แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
54010039 บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) แสดงเส้นทาง แม่ยม เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
41
7
4
นายชำนาญ แปงเขียว
54010041 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) แสดงเส้นทาง แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
21
8
3
นายสมบูรณ์ จงรักษ์
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) แสดงเส้นทาง แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
99
11
13
นายสมบูรณ์ จงรักษ์
54010043 บ้านร่องฟอง แสดงเส้นทาง ร่องฟอง เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
66
8
12
นางเมตตา คำหงษา
54010044 บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) แสดงเส้นทาง วังธง เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
11
4
5
54010045 บ้านปากห้วย แสดงเส้นทาง วังธง เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
54010046 บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) แสดงเส้นทาง วังหงส์ เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
50
8
6
ว่าที่ร้อยตรีไชยชาญ มณีกาศ
54010047 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) แสดงเส้นทาง สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
65
8
8
นางสาวจินตนา ถิ่นทิพย์
54010048 บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) แสดงเส้นทาง สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
21
7
2
54010049 บ้านแม่แคม แสดงเส้นทาง สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
20
8
3
54010050 บ้านนาคูหา แสดงเส้นทาง สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
15
6
4
54010052 บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) แสดงเส้นทาง สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ ประถมศึกษา
24
6
2
54010053 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) แสดงเส้นทาง ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
70
8
8
นายนายณรงค์ ไชยเกิด
54010054 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) แสดงเส้นทาง ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
38
8
5
นายรณยุทธ์ วงศ์พยา
54010055 บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) แสดงเส้นทาง ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
5
4
1
54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) แสดงเส้นทาง ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
67
8
11
นายจรัญ พันธ์กสิกรรม
54010057 บ้านกาซ้อง แสดงเส้นทาง เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
41
8
2
54010058 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) แสดงเส้นทาง เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
62
8
5
นางอุดมพร ถิ่นทิพย์
54010059 บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา) แสดงเส้นทาง เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
1
54010060 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) แสดงเส้นทาง เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
30
8
9
54010061 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) แสดงเส้นทาง ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ ประถมศึกษา
42
6
5
นางนิสากร ศรียงค์
54010062 ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) แสดงเส้นทาง ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ ประถมศึกษา
10
5
2
54010063 บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) แสดงเส้นทาง น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
28
8
1
54010064 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) แสดงเส้นทาง น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
39
8
6
นายปราการ ท้าวพันวงศ์
54010065 บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) แสดงเส้นทาง น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
19
8
3
54010068 บ้านห้วยฮ่อม แสดงเส้นทาง บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
171
11
17
นายรังสรรค์ หมื่นโฮ้ง
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร แสดงเส้นทาง บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
125
11
18
นางนพร ชาติสิงห์ทอง
54010070 บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) แสดงเส้นทาง บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
20
6
2
54010071 บ้านป่ากล้วย แสดงเส้นทาง บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
28
8
2
54010072 บ้านห้วยอ้อย แสดงเส้นทาง บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
47
8
6
นางสาวศิริขวัญ ปัดเปา
54010073 บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) แสดงเส้นทาง บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
26
7
2
54010074 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) แสดงเส้นทาง ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
77
11
9
นายบุญมา ศรีระวัตร
54010075 บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) แสดงเส้นทาง ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
2
2
1
54010078 บ้านแม่กะทิง แสดงเส้นทาง ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ ประถมศึกษา
4
4
0
54010079 บ้านวังปึ้ง แสดงเส้นทาง ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
41
11
9
นายอดิศักดิ์ มาอินทร์
54010080 บ้านทุ่งคัวะ แสดงเส้นทาง ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
44
8
7
นายเด็จจพงษ์ กาญจนพงษ์ชัย
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) แสดงเส้นทาง แม่ทราย ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
121
11
17
นายสงวน จันทอน
54010083 บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) แสดงเส้นทาง แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
24
7
3
54010084 บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) แสดงเส้นทาง แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
12
7
1
54010085 บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) แสดงเส้นทาง แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
19
7
1
54010086 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) แสดงเส้นทาง แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
88
11
9
นายสุวรรณ หลายกิจพานิช
54010087 บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) แสดงเส้นทาง แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
12
5
2
54010088 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) แสดงเส้นทาง แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
91
8
9
นายธวัชชัย วังคะออม
54010090 บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) แสดงเส้นทาง แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
22
7
5
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) แสดงเส้นทาง แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
189
11
16
นายสุวิทย์ แบ่งทิศ
54010092 บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) แสดงเส้นทาง ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
4
1
3
54010093 บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง) แสดงเส้นทาง ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
1
1
0
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) แสดงเส้นทาง ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
445
18
29
นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง
54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) แสดงเส้นทาง ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
85
8
11
นายสุเมศวร์ พรหมมินทร์
54010098 บ้านใหม่จัดสรร แสดงเส้นทาง ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
23
8
3
54010099 บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) แสดงเส้นทาง ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
23
8
1
54010100 บ้านห้วยโรงนอก แสดงเส้นทาง ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
333
12
28
นายไพรัช ทีฆาวงค์
54010105 บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) แสดงเส้นทาง แดนชุมพล สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
37
8
3
54010106 บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง) แสดงเส้นทาง แดนชุมพล สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
10
5
0
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) แสดงเส้นทาง เตาปูน สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
117
8
12
นายพีรวัฒน์ ดีพอ
54010109 บ้านแม่แรม แสดงเส้นทาง เตาปูน สอง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
332
16
25
นายโสภณ สุธรรม
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) แสดงเส้นทาง เตาปูน สอง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
111
10
18
นายอนันต์ หมดห่วง
54010111 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) แสดงเส้นทาง ทุ่งน้าว สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
64
8
9
นายอิทธิภัทร ธิฟู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ แสดงเส้นทาง ทุ่งน้าว สอง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
142
11
18
นายคมสัน ธรรมสรางกูร
54010113 บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) แสดงเส้นทาง บ้านกลาง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
27
6
2
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) แสดงเส้นทาง บ้านกลาง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
142
9
14
นายบรรหาร อนันชัย
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ แสดงเส้นทาง บ้านกลาง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
584
22
39
นายวิวัฒน์ ทองภักดี
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) แสดงเส้นทาง บ้านกลาง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
162
14
19
นายนิคม บุญซ้อน
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) แสดงเส้นทาง บ้านหนุน สอง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
124
11
20
นางสาวมุกดา สะเอียบคง
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) แสดงเส้นทาง บ้านหนุน สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
103
8
11
นายบุญถนอม ตันจันตา
54010122 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) แสดงเส้นทาง บ้านหนุน สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
94
8
11
54010123 บ้านแม่พร้าว แสดงเส้นทาง สะเอียบ สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
37
8
7
นายกันตพิชญ์ สีตนไชย
54010124 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) แสดงเส้นทาง สะเอียบ สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
27
8
7
นายนัธทวัฒน์ ขัติสะ
54010125 บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) แสดงเส้นทาง สะเอียบ สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
10
7
2
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) แสดงเส้นทาง สะเอียบ สอง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
211
12
22
นายสุธี พาทีทิน
54010128 บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) แสดงเส้นทาง สะเอียบ สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
12
6
2
54010129 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) แสดงเส้นทาง สะเอียบ สอง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
81
10
10
นายพีรวัฒน์ ดีพอ
54010130 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) แสดงเส้นทาง สะเอียบ สอง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
70
10
7
นางสาวสุภกานนท์ คงทน
54010132 บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) แสดงเส้นทาง ห้วยหม้าย สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
50
8
9
นายสุทธนากร ปิลาผล
54010133 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) แสดงเส้นทาง ห้วยหม้าย สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
72
8
10
นายพิชญุตม์ คงทอง
54010134 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) แสดงเส้นทาง ห้วยหม้าย สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
138
8
14
นายไพทูรย์ เกิดกุล
54010135 บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) แสดงเส้นทาง ห้วยหม้าย สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
15
4
4
54010136 บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) แสดงเส้นทาง ห้วยหม้าย สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
18
8
5
54010137 บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) แสดงเส้นทาง ห้วยหม้าย สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
23
7
6
นายอนุชิต พิพิธจันทร์
54010138 บ้านสันปู่สี(ราษฎร์วิทยากุล) แสดงเส้นทาง หัวเมือง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
54010139 บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) แสดงเส้นทาง หัวเมือง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
55
8
9
นางสาวเรียมน้อย กาศเกษม
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) แสดงเส้นทาง หัวเมือง สอง แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
175
11
20
นายธนวัฒน์ คำลือ
54010141 บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) แสดงเส้นทาง หัวเมือง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
36
8
3
54010142 บ้านหัวเมือง (แหวนวังประชาบำรุง) แสดงเส้นทาง หัวเมือง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
8
2
1
54010143 วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) แสดงเส้นทาง หัวเมือง สอง แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
46
8
1
54010144 แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) แสดงเส้นทาง ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
57
10
9
นายปรีชา แก้วปาเฟือย
54010145 บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) แสดงเส้นทาง ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
67
8
9
นางสาววลินดา รสชา
54010147 บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) แสดงเส้นทาง ทุ่งแค้ว หนองม่วงไข่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
72
8
10
ส.ต.ต.สำราญ คำเฟื่องฟู
54010148 บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) แสดงเส้นทาง น้ำรัด หนองม่วงไข่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
40
8
9
นายสาโรช เกิดทรัพย์
54010149 บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) แสดงเส้นทาง น้ำรัด หนองม่วงไข่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
31
8
5
54010150 บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) แสดงเส้นทาง แม่คำมี หนองม่วงไข่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
41
8
7
54010151 โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) แสดงเส้นทาง วังหลวง หนองม่วงไข่ แพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
19
7
4
54010152 บ้านหนองม่วงไข่ แสดงเส้นทาง หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่ ประถมศึกษา
204
6
16
นายอนุสรณ์ พุทธจร