โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)

58
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
7
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)
หมู่ที่ 2 บ้านป่าแดง ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054599242 โทรสาร 054599242 อีเมล padangschool@hotmail.com
เว็บไซต์ padangwan.phrae1.in.th/

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (25 มิถุนายน 2564)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
2
7
9
ประถมศึกษา
6
28
21
49
รวมทั้งหมด
8
30
28
58
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 9 คน

15.52%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 49 คน

84.48%