โรงเรียนบ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์)

30
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
5
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์)
หมู่ที่ 1 หนองแขม ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054633031 โทรสาร อีเมล nongkham@phrae1.moe.go.th
เว็บไซต์ nongkham.phrae1.in.th/

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (25 มิถุนายน 2564)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
6
2
8
ประถมศึกษา
6
11
11
22
รวมทั้งหมด
8
17
13
30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายดาวรุ่ง เหมะสิขัณฑะกะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 8 คน

26.67%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 22 คน

73.33%