โรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์)

16
จำนวนนักเรียน
7
ห้องเรียน
4
ครู/บุคลากร
7
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์)
หมู่ที่ 6 บ้านแม่ลัว ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 0892196860 โทรสาร - อีเมล maelua390009@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (25 มิถุนายน 2564)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
1
4
1
5
ประถมศึกษา
6
4
7
11
รวมทั้งหมด
7
8
8
16
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอุดร บุบผามาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 5 คน

31.25%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 11 คน

68.75%