โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)

118
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
16
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)
หมู่ที่ 1 บ้านถิ่น ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054063699 โทรสาร อีเมล banthin@banthin.ac.th
เว็บไซต์ www.banthin.ac.th/

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
14
18
32
ประถมศึกษา
6
47
39
86
รวมทั้งหมด
8
61
57
118
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวพัชรินทร์ สามารถ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 32 คน

27.12%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 86 คน

72.88%