โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา)

65
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
8
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา)
หมู่ที่ 1 สวนเขื่อน ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054645144 โทรสาร อีเมล suankhuaen.school@gmail.com
เว็บไซต์ gg.gg/suankhuaen-school

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
8
5
13
ประถมศึกษา
6
25
27
52
รวมทั้งหมด
8
33
32
65
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวจินตนา ถิ่นทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 13 คน

20.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 52 คน

80.00%